Phòng kinh doanh: Trần Thu Hà 

Tell: (84) 868408482      Mobile: (84) 904 126 386

Email: support@hameca.net         website: http://hameca.net

 

Phòng chăm sóc khách hàng:  Đặng Hồng Loan

Tell: (84) 379531113      Mobile: (84) 379531113

Email: haphu@hameca.net         website: http://hameca.net

 

Phòng kỹ thuật: Phạm Văn Thọ

Tell: (84) 969921581      Mobile: (84) 985 615 237

Email: technical@hameca.net         website: http://hameca.net

 

Phòng kế toán: Đoàn Thị Yên

Tell: (84) 2258 830 527      Mobile: (84) 975075433

Email: info@khaidinh.com        website: http://hameca.net

 

Ban quản lý: Vũ Ngọc Đạt 

Tell: (84) 969921581      Mobile: (84) 969921581

Email: dat.haphu@hameca.net         website: http://hameca.net